نام مرکز / شعبه
تلفن تماس 06637227314 - ????? : 09169631688 ?????? فکس 06637220232
آدرس نورآباد بلوار شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین قدیم ایمیل/سایت v.abdali@gmail.com
واحد/بخش/مسئولپست/سمتتلفن تماسفکسایمیل/سایتآدرس
آب و فاضلاب روستایی سلسله محمدحسن حسنوندامور مشترکین09163618948 شهرستان الشتر - بالاتر از شهرداری روبروی آتش نشانی